REGULAMIN

REGULAMIN „Wypożyczalnia rowerów elektrycznych”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady funkcjonowania wypożyczalni rowerów elektrycznych dla mieszkańców i turystów Krakowa.

Organizatorem wypożyczalni jest Paweł Poręba Beskid Trip.

2 ZASADY FUNKCJONOWANIA WYPOŻYCZALNII

Wypożyczalnia rowerów elektrycznych będzie funkcjonować w godzinach od 9:00 do 19:00 (również w soboty i święta).

Wypożyczalnia będzie działać w Krakowie.

Wypożyczalnia wyłącznie we wskazanym terminie funkcjonowania, będzie udostępniać za opłatą wypożyczenie rowerów elektrycznych marki Geobike x-road 2, w łącznej ilości 10 szt.

Rower elektryczny może wypożyczyć wyłącznie osoba legitymujące się dwoma dokumentami tożsamości.

Opłatę za wypożyczenie roweru jest pobierana z góry, odpowiednio do okresu wypożyczenia, określonego przez Klienta.

W chwili wypożyczenia

roweru od Klienta jest pobierana kaucja zwrotna w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), zatrzymywana przez Wypożyczalnię na czas wypożyczenia roweru elektrycznego.

W momencie zdania roweru do wypożyczalni we wskazanym terminie, kaucja zwrotna jest oddawana Klientowi. W przypadku zwrotu roweru po wskazanym terminie wypożyczenia z kaucji zwrotnej potrącana jest należność za czas spóźnienia zgodny z taryfą opłat.

Fakt wypożyczenia i zwrotu roweru oraz jego stan techniczny, a także fakt zapoznania się z Regulaminem i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Wypożyczalni przez Klienta każdorazowo potwierdzany jest w karcie wypożyczenia roweru.

Karta wypożyczenia roweru jest dokumentem potwierdzających zawarcie umowy, jak i zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.

Rowery są każdorazowo wypożyczane i zwracane w dostępnych stacjach Wypożyczalni, wskazane w §2pkt.2.

Wypożyczając rower Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy do zwrotu roweru. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży roweru Klient jest zobowiązany pokryć powstałe szkody w całości.

W przypadku kradzieży roweru Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt Policji i przedstawić w Wypożyczalni protokół potwierdzający dokonanie zgłoszenia. Nie zwalnia to Klienta z odpowiedzialności materialnej za poniesioną szkodę i konieczności zwrotu kwoty równej wartości roweru pomniejszonej o kaucję.

Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez Klienta. Klient rzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów elektrycznych.

Wypożyczalnia przekazuje do używania Klientowi sprzęt sprawny technicznie, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Rower należy zwrócić do Wypożyczalni w terminie deklarowanym i opłaconym. O zamiarze przedłużenia okresu wypożyczenia, należy poinformować Wypożyczalnię przed jego upływem, telefonicznie pod numerem telefonu: 514917519 lub poprzez wiadomość mailową na adres: lifesportpl@gmail.com. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Klient nie zwróci roweru ani nie powiadomi Wypożyczalni o przewidywanym terminie zwrotu roweru, pozostawiona kaucja zwrotna zostaje przyjęta jako przychód Wypożyczalni, a kradzież roweru zostanie zgłoszona Policji.

W przypadku subiektywnej oceny pracownika Wypożyczalni, co do Klienta, jako osoby niewiarygodnej, pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania uzasadnienia.

Każdy rower elektryczny jest wyposażony w system GPS, który umożliwia dokonanie identyfikacji lokalizacji roweru elektrycznego.

Korzystanie z wypożyczonego sprzętu może odbywać się do 30 km w obrębie Krakowa. Po przekroczeniu dystansu 30 km od centrum Krakowa zainstalowany system GPS, zgłosi ten fakt do Organizatora, który to uruchomi procedurę interwencji patrolu ochrony Solid Security – każda interwencja wiąże się z karą pieniężną dla Klienta, która wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).

Klient dokonujący wypożyczenia na okres doby, wymagającej przechowania roweru przez noc, jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia mienia na własny koszt.

3 OPŁATY

Wypożyczalnia Rowerów Elektrycznych udostępnia wypożyczenie rowerów marki Geobike o wartości jednostkowej 4290 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych brutto).

Opłata za wypożyczenie roweru elektrycznego wynosi odpowiednio”

1h 20zł

1 dzień

1 rower: 140 zł/szt.

> 1 rower: 130 zł/szt.

2 dni

1 rower: 240 zł/szt.

> 1 rower: 220 zł/szt.

3 dni

1 rower: 330 zł/szt.

> 1 rower: 300 zł/szt.

Powyżej 3 dni

1 rower: 330 zł (pierwsze 3 dni) + 80 zł za każdy kolejny dzień wypożyczenia / szt.

>1 rower: 300 zł (pierwsze 3 dni) + 70 zł za każdy kolejny dzień wypożyczenia / szt.

W przypadku nie oddania roweru w deklarowanym czasie, Organizator będzie się w pierwszej kolejności kontaktował z Klientem telefonicznie. Każdy telefon interwencyjny do Klienta to koszt 10 zł (słownie: dziesięć złotych). W przypadku braku kontaktu, zostanie uruchomiony patrol ochrony w celu zlokalizowania sprzętu. Każda interwencja patrolu Solid Security, zwiąże się dla Klienta z karą pieniężną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych)

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Akceptacja Regulaminu Wypożyczalni oznacza zgodę Klienta na warunki określone niniejszym Regulaminem. Regulamin Wypożyczalni dostępny będzie w puntach Wypożyczalni.

W przypadku wątpliwości dotyczących zasad funkcjonowania Wypożyczalni Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.

Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Regulaminu, przysługuje Klientowi, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy wypożyczenia. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Wypożyczalnia rowerów elektrycznych” na adres: Nad Strugą7, 31-408 Kraków

Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Klienta, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.